Monday, December 2, 2019

Ngingowakho - Joyous Celebration feat. Ayanda Shange[I]ntro
.Bb       F       Bb
 Wo wo, wo wo
[1]
.Bb                                         F                         Bb
 Ngingowakho Jesu wami, Ngingowakho njalo
 (I’m yours my Jesus, yours forever)
.Bb                                             F                   Bb
 Ngingehlukaniswe nawe, noma ngisahamba
 (I walk, that I may not be separated from you)

[C]
.Am                           Bb/G              F               Bb
 Ngingehlukaniswe nawe, noma ngisahamba
 (I walk, that I may not be separated from you)
. Am                           Bb/G              F               Bb
 Ngingehlukaniswe nawe, noma ngisahamba
 (I walk, that I may not be separated from you)

[2]
. Bb                                                 F                         Bb
 Anginakho ukuyinik’omunye inhliziyo yam’ yeyakho
 (I do not have anything to give, my heart is yours)
. Bb                                                                     F                         Bb
 Yeyakho Jesu wami , yeyakho nkosi yami Baba, kuze kube nini
 (It is yours my Jesus, yours my Lord, always)
. Bb                                                 F                         Bb
 Anginakho, anginakho, anginakho ukuyinik’ omunye
 (I have nothing, to give to You)
. Bb                                                 F                         Bb
 Yeyakho Jesu wami Baba, yeyakho nkosi yami Baba
(Yours my Jesus, yours my Lord)

[c2]
. Am                           Bb/G              F               Bb
 NgekaJesu yena yedwa; Kuze kube nini 
(Belongs to Jesus alone, for all time)
. Am                           Bb/G              F               Bb
 NgekaJesu yena yedwa; Kuze kube nini 
(Belongs to Jesus alone, for all time)

[T]
Ngibe yisithandwa sakho, manje naphakade 
(Lover of my heart, now and forever)

Friday, November 1, 2019

Ngonyama- Dumi Mkokstad

https://www.facebook.com/398152066989560/videos/bayede-ngonyama-yezulu/630904180671413/

I couldn't find an official Youtube clip but you can click on the link above, or buy the song from iTunes.

[1]
.G                                           D
 Ngonyama, Ngonyama, Ngonyama
 (The Lion)
.C                 D               G
 Bayete ngonyama yezulu
 (Hail the Lion of heaven)

[2]
.G                                                 D
 Sing Dumisa (Praise) Sing Dumisa, sing hlabalela (Sing)
.C                 D              G
 Bayete ngonyama yezulu
 (Hail the Lion of heaven)

Thursday, October 31, 2019

Nzulu ye Mfihlakalo - Spirit of Praise feat. Solly Mahlangu


C Capo 1 = C# or Db
[1]
.C    F         G        C
     Nzulu yemfihlakalo, (Deep in mystery)
. F        G     C
 Nzulu yesimanga (The depth of wonder )
. F   G       C                F   G       C
 Ezalise umhlaba nesibhakabhaka (Filling the earth and sky)
.   C         F-C                                F      G   
 Lenzulu yesimanga ngoka Thixo unyana (The deepest miracle is that of a son of God)
.F   G        C                  F   G       C   
 Oweza ebantwini ngokubasindisa (He comes to the people by saving them)


[3]
.F       G       C          F          G           C
 Hayi obo bunzulu boluthando lwakho  (How deep is his love)
. F       G       C          F          G      C
 Nalo msebenzi wakhe ongummangaliso  (This is also his wonderful work)
.  C         F-C                                          G
 Abakholwayo namhla abanakugwetywa (Believers today cannot be condemned)
. F   G        C           F           G       C   
 Ma udunyiswe Nkosi kuse ephakadeni (Praise the Lord for ever)Abakholwayo loluthando  (Believers are love)
Nalo msebenzi wakho ongenakuqondwa (Even your incomprehensible work)


Friday, October 11, 2019

Hlabelela - Joyous celebration Feat. Sphumelele Mbambo


[1]
.F        Bb                F      C   F     Bb               F           C   F            
     Siyathokoza ngapha,      Siyadumisa ngoJesu
 (We thank You) (We praise jesus)
.    Bb            F     C   F        Bb              F       C   F
 Siyajabula maye,        Sibusisiwe ngaye
 (We are happy) (We are blessed)

[2]
.        Bb                           F         C   F
 Siyathokoza ngapha kwaJesu
 (We are grateful for Jesus)
. Bb                F      C   F   Bb                F      C   F 
 Siyajabula ngaye,        Sibusisiwe ngoJesu
 (We are happy) (We are blessed by Jesus)

[Chorus 1]
. Bb                                   F      C        F 
 Sisenkonzweni yendumiso, hlabelela
 (We are in the service of praise)
. Bb                                     F      C         F
 Sisenkonzweni yokuthokoza, hlabelela
. Bb                F      C       F
 Hlabelela wena, hlabelela
 (Sing to You, sing)
. Bb                F      C         F
 Hlabelela wena, hlabelela


[3]
. Bb                         F        C                         F
 Impilo yami yonke kukumdumisa uSomandla
 (All my life I praise the Almighty)
. Bb                              F      C                   F
 Ngothando lwakhe angithanda ngalo
 (In His love He loves me)
.Bb                              F
 Wayihleng' impilo yami
 (He saved my life)
.                       C                           F
 Waqamb' amasw' amahle ngayo
 (He made a wonderful name for it)
. Bb                F                 C                   F
 Ingako ngimdumisa, ngimdumisa, ngimdumisa
 (Thats why I praise Him)

[Chorus 2]
. Bb                                   F      C   F
 Sisenkonzweni yentokozo, hlabelela
 (We're in a joyful service)
. Bb                           F          C   F
 Siyathokoza siyajabula, hlabelela
(Thank You, we are happy, sing)
. Bb         F              C        F
 Hlabelela wena, hlabelela
 (Sing to You, sing)
. Bb        F              C        F
 Hlabelela wena, hlabelela

[4]
. Bb                F                      C                         F
 Ngibusisiwe ngingena, ngibusisiwe ngiphuma
 (I am blessed going in, I am blessed going out)
.Bb                         F
 Okuhle nomusa kuyangilandela
 (Goodness and kindness follow me)
.C                            F
 Uthando luvela kuye
 (Love comes from Him)
.Bb                             F
 Ngish' umusa uvela kuye
 (I have mercy from Him)
.                 C                             F 
 Konk' okwam kwahlelw ezulwini
 (All things we prepared in heaven)
. Bb                        F                 C                   F
 Ngibusisiwe ngingena, ngibusisiwe ngiphuma
 (I am blessed in and out)
. Bb                F      C   F
  Okuhle nomusa kuyangilandela (Goodness and kindness follows  me)
.
  Ngiphila, nginqoba nje kungomusa
  (I am alive victorious)
  
 Kungomusa wakhe, kungomusa (Ukuhamba naye)
 (It's His kindness, His kindness goes with me)
 Kungomusa wakhe, kungomusa
 (It’s His kindness and grace)
 Siyabonga Jesu, siyabonga (wasifela)
 (thank You Jesus, You died for me)
 Siyabonga Jesu, siyabonga

 Ukuhlabelela kuyamthokozisa odabukileyo, hlabelela
 (Singing makes the sad happy, sing)
 Ukuhlabelela kuyakwenz' uphambane nesimo
 (Singing will revive you)
 Hlabelela oh hlabelela (Sing and sing)
 Hlabelela oh hlabelel

Thursday, September 26, 2019

Igama Lakho - Khaya Mthethwa and Oasis Worship


[Intro1] D   Bm    G    A,  C  F  C  Bm


[I]ntro
.     C                       F                      C           Bm
 Asigaz isilibon', Asigaz isilibon alikh’ igama (You won't see another name like His)

[1]
.                  C            G
 Alikhwe ‘gama elinye  (Your beautiful name cannot be compared to another)
.               Am                   F
 Elinge faniswa jenge lakho

[B]ridge
.F
 Oh   oh   o    o
.Am
 Oh   oh   o    o
.C                        
 Oh   oh   o    o
.G               
 O  O   O  O

[C]
.F
 Igama lakho
.C
 Igama lakho
.G
 Igama lakho
.Am
 Igama lakho

[T]ag
.F                        C
 Linamandla igama lakho (There's power in Your name)
.G                       Am            
 Linamandla igama lakho

Tuesday, September 24, 2019

Malibongwe - Giami Psalmists

Traditional

[1]
.F#                       G#m    
 Malibongwe, malibongwe (We praise)
. F#-G#m           C#          F#
 Malibongwe igama leNkosi (We praise the Name of the King)

[2]
 Jesu Uphakeme… (We lift Jesus high)

[3]
.F#
 Malibongwe, malibongwe, malibongwe
.G#m
 Malibongwe, malibongwe, malibongwe
.G#m               C#          F#
 Malibongwe, igama leNkosi

Monday, September 23, 2019

We Bless Your Name - Vuyo Mokoena

G capo 3=Bb

[1]
.G                                             D
 We bless your name, oh mighty God 
.                   C      D       G
 bowing before your throne... 

[2]
.G                          D
 Sibusisa wena thixo
 (we bless Your name) 
.           C   D   G
 Seyakubabaza
 (bowing before You)

[3]
.G        C                     D
 We glorify your holy name
.            C       D      G
 qhawe lama qhawe